Dr. Nagavekar Hospital and Nursing Home in Sindhudurg, Maharashtra